Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (όλες οι κατηγορίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
14/03/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ: 04973 12/03/2014

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» προτίθεται να αναθέσει για διάστημα τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος) σε ένα (1) άτομο (Βιοχημικός)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
13/03/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ: 04974 12/03/2014

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» προτίθεται να αναθέσει για διάστημα τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος) σε ένα (1) άτομο (Βιοστατιστικός)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
13/03/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ: 04970 12/03/2014

O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» προτίθεται να αναθέσει για διάστημα τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος) σε ένα (1) άτομο (Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
13/03/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Με Ορθό Αρ. Πρωτ: 04969-12/03/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» προτίθεται να αναθέσει για διάστημα τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος) σε ένα (1) άτομο (Χημικός Βαρέων Μετάλλων)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
13/03/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ: 04968 12/03/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ./ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» προτίθεται να αναθέσει για διάστημα τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης στη διάρκεια του προγράμματος) σε ένα (1) άτομο (Χημικός)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις θέσεων
erevnagp
13/03/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοίνωση Προκήρυξης Καθηγητή Α' βαθμίδας με γνωστ. αντ. "Ενζυμική Τεχνολογία"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
13/03/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοίνωση Προκήρυξης στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωσ. αντ."Υδροδυναμικά Χαρακτηριστικά Πορωδών Μέσων και Αρδεύσεις"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
13/03/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Ανακοίνωση προκήρυξης βαθμίδας Επίκ. Καθηγητή "Θερμικές Εφαρμογές και Εξοικονόμιση Ενέργειας στη Γεωργία"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
13/03/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ αρ. πρωτ. 4840/11.03.2013

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.04840/11-03-2014, στο πλαίσιο του έργου «ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής & Υγείας/ Σχέδιο Δράσης για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στον Τομέα της Διατροφής» της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007‐ 2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 13, 14, 15 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Υποέργο 5 «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού & αναλωσίμων» που συνιστά την προμήθεια των εξής κατηγοριών εξοπλισμού:
•Εργαστηριακός εξοπλισμός (ψυγεία, ψυγειοκαταψύκτες, φυγόκεντροι, πιπέτες κλπ.)
•Αντιδραστήρια και λοιπά υλικά για ιδιόκτητους αναλυτές
•Αντιδραστήρια και λοιπά υλικά για συνοδό εξοπλισμό
•Αναλώσιμα εργαστηρίου
για τη μέτρηση & ανάλυση των αιματολογικών δεικτών και βαρέων μετάλλων αλλά και την αποθήκευση των βιολογικών δειγμάτων.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
12/03/2014
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μετεωρολογίας
Θεωρία του Μαθήματος ’ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ’

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
που έχουν επιλέξει το μάθημα ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ότι η Θεωρία του μαθήματος θα γίνεται στην Αίθουσα Ασκήσεων του Εργαστηρίου (Κτήριο Χασιώτη, 1ος όροφος, Αιθ. Νο 38) στην καθορισμένη από το ωρολόγιο πρόγραμμα ημέρα και ώρα.

Ακαδημαϊκά θέματα
Αθανάσιος Καμούτσης
07/03/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεθνές Συμπόσιο για τις επιδράσεις της άρδευσης και της στράγγισης στο αγροτικό και αστικό τοπίο

To 1ο Διεθνές Συμπόσιο IRLA2014 θα λάβει χώρα στην Πάτρα, από 26-28 Νοεμβρίου 2014.
Όλες οι πληροφορίες είναι αναρτημένες στον ιστότοπο http://irla2014.irrigation-management.eu/
Υποβολή άρθρων έως τις 30.06.2014

Συνέδρια
28/02/2014
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ ΦΥΤΩΝ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Θρέψη Φυτών» θα γίνονται στην Αίθουσα Φυσιολογίας Φυτών Β’ (Κτίριο Χασιώτη, 2ος όροφος) και ξεκινούν την Τετάρτη 5/3/2014 και ώρα 16:30.

Η κάθε εργαστηριακή άσκηση θα ολοκληρώνεται σε δύο εβδομάδες, ως εξής:

Την πρώτη εβδομάδα θα γίνεται η άσκηση με τους φοιτητές του τμήματος Βιοτεχνολογίας από ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ μέχρι και ΠΡΕΜΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Την δεύτερη εβδομάδα θα γίνεται η άσκηση με τους φοιτητές του τμήματος Βιοτεχνολογίας από ΣΑΚΚΑ ΜΑΡΙΑ μέχρι και ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, καθώς και με τους φοιτητές των τμημάτων Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.

Σ. Χωριανοπούλου

Ακαδημαϊκά θέματα
Στυλιανή Χωριανοπούλου
27/02/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
Aνακοίνωση προκήρυξης Καθηγητή Α΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικ. "Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία και Ποιότητα Νερών"
Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού
Αναστασία Βατουσιάδη
24/02/2014
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Πρόγραμμα των τεσσάρων εργαστηριακών ασκήσεων Γαλακτοκομίας του 6ου εξαμήνου του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες"

Ανακοινώνονται στους φοιτητές : α) Το πρόγραμμα των τεσσάρων (4) εργαστηριακών ασκήσεων που θα γίνουν στο Εργαστήριο Γαλακτοκομίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Γεωργικές Βιομηχανίες", β) Γενικές οδηγίες για το συγκεκριμένο εργαστήριο και γ) Οδηγίες ασφάλειας σε εργαστηριακούς χώρους.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
20/02/2014

Όλες οι ανακοινώσεις