Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Έντυπα αιτήσεων - Οδηγίες χρήσης υπηρεσιών

Τηλεδιάσκεψη/Τηλεκπαίδευση
 
 

Υπηρεσίες ενημέρωσης Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 
 

 
Τηλεφωνικό Δίκτυο
 
 

 
Τηλεματικό δίκτυο
 
   Υπηρεσία WEB
  • Οδηγίες για να βάλετε τις σελίδες σας στο WEB
  • Αίτηση και Όροι για την χρήση της Υπηρεσίας Ιστοσελίδων (Web)
 
Λογαριασμός στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (email, e-class, VPN, σύστημα ανακοινώσεων κ.α.)