Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

(Απόφαση Πρύτανη Γ.Π.Α. υπ΄αριθμ: 146/8-1-2013)

 
 
 
 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία της παρακάτω φόρμας.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ.

Σημειώστε με σειρά προτεραιότητας (1,2,3, κλπ)

Οι θεματικές ενότητες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων που οργανώνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την άνοιξη του 2013.

 

Συμπληρώστε το πεδίο κειμένου «Εξειδικεύστε» μόνο στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιησει την ανωτέρω επιλογή «Άλλο».

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

 

Εργασιακός φορέας

Εφόσον είστε εργαζόμενος, συμπληρώστε τα κάτωθι στοιχεία

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Έχοντας ενημερωθεί σχετικά με τα προς υλοποίηση εκπαιδευτικά σεμινάρια, σας εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου  για συμμετοχή στην αντίστοιχη θεματική ενότητα της επιλογής μου, όταν τα σεμινάρια υλοποιηθούν από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνω στο έντυπο «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ».
Επίσης δηλώνω ότι αποδέχομαι τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία των αναφερομένων σε αυτό προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και δίνω την εξουσιοδότησή μου για την τήρησή τους.