Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ»

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
23/06/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Α` Προγραμματισμού & Μελετών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α "

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α" Εκτιμώμενης αξίας 213.697,36 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Σοφία Λένη
02/06/2017