Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7801/13.10.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
16/10/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7800/13.10.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
16/10/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Με ανοικτές διαδικασίες και κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
04/10/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Α` Προγραμματισμού & Μελετών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΕΩΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α "

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Σοφία Λένη
27/09/2017