Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Δημόσιες διαβουλεύσεις)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΙΚΥ

Στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/epikoinwnia/2015-02-24-06-32-21 έχει αναρτηθεί ερωτηματολόγιο σχετικά με το βαθμό ικανοποίησης από τις Υπηρεσίες του ΙΚΥ. Η ακαδημαϊκή κοινότητα καλείται να καταθέσει τις απόψεις της ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΙΚΥ.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
27/02/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δομημένος Διάλογος- μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Δομημένος Διάλογος είναι ένα εργαλείο εξασφάλισης ότι η φωνή των νέων ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει τις πολιτικές που αφορούν τη νεολαία. Το Φόρουμ είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό της διαδικασίας και τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με ένα σύνολο ερωτήσεων προς τους νέους ανά την Ευρώπη δύο φορές το χρόνο. Αυτές οι ερωτήσεις αργότερα χρησιμοποιούνται ως η βάση εθνικών διαβουλεύσεων σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ οι οποίες οργανώνονται από Εθνικές Ομάδες Εργασίας συνήθως υπό την προεδρία των Συμβουλίων Νέων.
Το θέμα αυτή τη φορά είναι η Ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Εκ μέρους της Ελλάδας, ο σύλλογος Erasmus Student Network Greece έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο με 6 ερωτήσεις στον ιστότοπο http://s4.esngreece.gr/content/structured-dialogue για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν.
Η φόρμα θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
13/02/2015
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δημόσια διαβούλευση για το μέλλον της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

Σας ενημερώνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το μέλλον της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στη διαβούλευση, η οποία θα είναι ανοικτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2014, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να λάβουν μέρος και να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τη μελλοντική ανάπτυξή της.

Το πλαίσιο της πολιτικής και επανεξέτασης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» έχουν τεθεί στην Ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη - 'Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth'».

Η δημόσια διαβούλευση είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_en.htm

Δημόσιες διαβουλεύσεις
17/06/2014
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Έρευνα χρηστών του δικτύου EURYPEDIA

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο http://surveys.publications.europa.eu/formserver/EACEA/education_systems...

Δημόσιες διαβουλεύσεις
26/11/2013
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ESN- International Survey 2014 με θέμα "International experience and language learning"

Η έρευνα που διεξάγει η ESN πανευρωπαϊκά αφορά τους φοιτητές και είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://esn.org/survey μέχρι τις 15.10.2013.
Οι συμμετέχοντες φοιτητές μπαίνουν σε κλήρωση για ένα iPad ή μία κάμερα.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
27/09/2013
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European Education, Training and Youth Forum 2013 - Δημόσια Διαβούλευση έως τις 04.10.2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει από τον Νοέμβριο του 2011 την πρότασή της για το νέο πρόγραμμα «Erasmus+». Το «Erasmus+» θα συγκεντρώσει και θα υποκαταστήσει τα επτά ήδη υπάρχοντα προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού: Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθηση, Νεολαία σε Δράση, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα διμερούς συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από την 1 Ιανουαρίου 2014 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Στο πλαίσιο του 2013 Education, Training and Youth Forum, το οποίο θα λάβει χώρα στις 17-18 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, οργανώνεται δημόσια διαβούλευση στον ιστότοπο https://www.surveymonkey.com/s/education-and-training-forum-2013 σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω του νέου προγράμματος «Erasmus+».

Δημόσιες διαβουλεύσεις
INFONOTE-partnerships-Forum.pdf
06/09/2013
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για το έργο: Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου – Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιστά γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο 2 «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου – Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Οργάνωση & Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου στο Γ.Π.Α.».
Στη Δημόσια Διαβούλευση δεν υποβλήθηκαν σχόλια.
Τα τεύχη του διαγωνισμού στην τελική τους μορφή βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.
Όλα τα σχετικά αρχεία έχουν αποσταλεί στη Διαχειριστική Αρχή του έργου από την οποία και αναμένεται η οριστική έγκριση, για να προχωρήσει ο ΕΛΚΕ του ΓΠΑ στη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (ανάρτηση στο Διαδίκτυο).

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Μιχαήλ Μαλιάππης
19/03/2013
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο: Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου – Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου – Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» της πράξης «Οργάνωση & Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου στο Γ.Π.Α.».

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση εκπαιδευτικού, ερευνητικού και αρχειακού υλικού το οποίο υφίσταται στο Γ.Π.Α. και η διάθεση του μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 21.1του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ 304220, υποέργο 2) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Σαράντα Δύο Χιλιάδων Ευρώ, €142.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: €115.447,15.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 04/03/2013 έως και 18/03/2013.

Τα σχόλια υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση disis[at]aua[dot]gr.

Τα τεύχη της προκήρυξης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Μιχαήλ Μαλιάππης
04/03/2013
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιστά γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο 2 «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών -Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Σχεδιασμός – Οργάνωση και Αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Γ.Π.Α.».
Στη Δημόσια Διαβούλευση υποβλήθηκαν σχόλια από την εταιρεία Archimedia A.E.
Συνολικά διατυπώθηκαν οκτώ (8) σχόλια αναφορικά με τις προδιαγραφές των τευχών του διαγωνισμού, τα οποία και απαντήθηκαν (θετικά ή αρνητικά) από το Γ.Π.Α. Ανάλογα με την απάντηση στα σχόλια, έγιναν τροποποιήσεις και στα αντίστοιχα κείμενα των τευχών του διαγωνισμού.
Οι απαντήσεις του Γ.Π.Α. και τα τεύχη του διαγωνισμού στην τελική τους μορφή βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.
Όλα τα σχετικά αρχεία έχουν αποσταλεί στη Διαχειριστική Αρχή του έργου από την οποία και αναμένεται η οριστική έγκριση, για να προχωρήσει ο ΕΛΚΕ του ΓΠΑ στη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού (ανάρτηση στο Διαδίκτυο).

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Μιχαήλ Μαλιάππης
05/02/2013
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο: Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γ.Π.Α.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γ.Π.Α.» της πράξης «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΔΙΣΗΣ) ΤΟΥ Γ.Π.Α.».

Τα Π.Σ. που θα αναπτυχθούν/αναβαθμιστούν στα πλαίσια του υποέργου χωρίζονται σε δύο ενότητες, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικής Διοίκησης και το Πληροφοριακό Σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 21.1του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ 304219, υποέργο 3) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (124.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: 101.219,50€.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 15/1/2013 έως και 29/1/2013.

Τα σχόλια υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση disis[at]aua[dot]gr.

Τα τεύχη της προκήρυξης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Μιχαήλ Μαλιάππης
14/01/2013

Όλες οι ανακοινώσεις