Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Όλες)

Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Σεμινάρια επισκέπτη καθηγητή Ferraz από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο της Βραζιλίας

Την εβδομάδα 23-27/10/2017 επισκέπτεται το πανεπιστήμιό μας ο καθηγητής José Bento Sterman Ferraz από το Τμήμα Animal Science and Food Engineering του University of State of Sao Paulo της Βραζιλίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα.

Ο Καθ. Ferraz είναι έμπειρος ερευνητής στον τομέα της γενετικής βελτίωσης ζώων και ειδικότερα στο αντικείμενο της γενετικής αξιολόγησης βοειδών και προβάτων και στην χρήση γενετικών δεικτών σε προγράμματα επιλεκτικής αναπαραγωγής.
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005535054,
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ferraz2)

Ο Καθ. Ferraz θα παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο του Sao Paolo και τις δραστηριότητες του Research Center of Animal Breeding, Biotechnology and Transgenesis την Τετάρτη 25/10/2017 9:30-11:30. Επίσης θα κάνει διάλεξη με θέμα την Ζωική Παραγωγή στην Νότιο Αμερική την Πέμπτη 26/10/2017, 11:15-12:00. Και οι δυο διαλέξεις θα γίνουν στην Αίθουσα Β’ του 3ου ορόφου κτιρίου Δημακόπουλου.

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
Αριάδνη Λουκία Χάγερ
20/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΓ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ -ΕΡΓ. ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΕΠ.ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το Εργαστήριο ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ για το ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα διεξαχθεί στον Αμπελώνα, την Δευτέρα , 23/10/2017, ώρα: 9:30.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
20/10/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διαλέξεις επισκέπτη καθηγητή κ.José Bento Sterman Ferraz, Τμήμα Animal Science & Food Engineering, University of State of Sao Paulo, Βραζιλία

Την ερχόμενη εβδομάδα (23-27/10/2017) επισκέπτεται το πανεπιστήμιό μας ο καθηγητής José Bento Sterman Ferraz από το Τμήμα Animal Science and Food Engineering του University of State of Sao Paulo της Βραζιλίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ Διεθνής κινητικότητα.
Ο Καθ. Ferraz είναι έμπειρος ερευνητής στον τομέα της γενετικής βελτίωσης ζώων και ειδικότερα στο αντικείμενο της γενετικής αξιολόγησης βοειδών και προβάτων και στην χρήση γενετικών δεικτών σε προγράμματα επιλεκτικής αναπαραγωγής.
(https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005535054, https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ferraz2)
Ο Καθ. Ferraz θα παρουσιάσει το Πανεπιστήμιο του Sao Paolo και τις δραστηριότητες του Research Center of Animal Breeding, Biotechnology and Transgenesis την Τετάρτη 25/10/2017 9:30-11:30. Επίσης θα κάνει διάλεξη με θέμα την Ζωική Παραγωγή στην Νότιο Αμερική την Πέμπτη 26/10/2017, 11:15-12:00. Και οι δυο διαλέξεις θα γίνουν στην Αίθουσα Β’ του 3ου ορόφου κτιρίου Δημακόπουλου.

Σεμινάρια - Διαλέξεις - Εκθέσεις - Εκδηλώσεις
19/10/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9857/19-10-2017

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», προϋπολογισμού 21.774,20€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.225,80€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 27.000,00€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη βασισμένων σε Μικροάλγη, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων για τον κλάδο των καλλυντικών και της βιομηχανίας υδατοκαλλιεργειών - H2020-MSCA-RISE-2014 - Algae for Aquaculture-Beauty - ALGAE4A-B» με κωδικό έργου 08.0059 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ε. Φλεμετάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του MSCA-RISE-2014, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «HORIZON 2020», και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
19/10/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7801/13.10.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
16/10/2017
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Β` Κατασκευών και Επισκευών
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΠΑ»
ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 7800/13.10.2017

Προκηρύξεις διαγωνισμών - Προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθείας ανάθεσης έργων
Αδαμαντία Αριστοπούλου
16/10/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9718/16-10-2017

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού, προϋπολογισμού #59.274,20#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #14.225,80#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #73.500,00#€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» με Κωδικό ΕΛΚΕ 330243 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδούλη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
16/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΦΠ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας Φυτών
________________________________________

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Έναρξη των Εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος Φυσιολογία Καταπονήσεων του 5ου Εξαμήνου του Τμήματος ΕΦΠ θα γίνει την ΤΡΙΤΗ 24–10–2017 σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα

ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ακαδημαϊκά θέματα
Δημοσθένης Νικολόπουλος
stressphysiology.docx
16/10/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση για τη θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Γαλακτοκομία" του 5ου εξαμήνου, ότι την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, η θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του Τμήματος ΕΤΔΑ, θα ξεκινήσει στις 9.30 π.μ., στην αίθουσα "Ι. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ".

Από το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Δήμητρα Κυτίνου
13/10/2017
Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Εργ. Γαλακτοκομίας
Ανακοίνωση για τη θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του 5ου εξ.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Γαλακτοκομία" του 5ου εξαμήνου, ότι την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, η θεωρία του μαθήματος "Γαλακτοκομία" του Τμήματος ΕΤΔΑ, θα ξεκινήσει στις 9.30 π.μ., στην αίθουσα "Ι. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ".

Από το Εργαστήριο Γαλακτοκομίας

Ακαδημαϊκά θέματα
Δήμητρα Κυτίνου
13/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τεχνολογία Ζωικών Προϊόντων Ι _ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ακαδημαϊκά θέματα
Ευαγγελία Ζωίδου
10/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γαλακτοκομίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Τεχνολογία Ζωικών Προϊόντων Ι (535)_ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαστηριακών ασκήσεων (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) του μαθήματος Τεχνολογίας Ζωικών προϊόντων (ΤΖΠΥ)
Ακαδημαϊκό έτος: 2017-18

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευαγγελία Ζωίδου
10/10/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter 17:1st European L&T Forum, the Future of European research funding,Call for expressions of interest

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: http://mailchi.mp/0c66841c933c/eua-newsletter-learning-teaching-future-o...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
10/10/2017
Γραφείο Διασύνδεσης
πρόσκληση από το Μουσικό Εργαστήρι ΓΠΑ
Εκδηλώσεις ΓΠΑ
Παναγιώτα Κουτσούλη
09/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστηριακές ασκήσεις στις ΑΡΧΕΣ ΓΕΝ.ΒΕΛΤ. ΖΩΩΝ για τους φοιτητές Βιοτεχνολογίας

Λόγω της δυσκολίας εξεύρεσης αίθουσας για το σύνολο των φοιτητών που επέλεξαν το μάθημα ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ (116 άτομα) η μόνη λύση που βρέθηκε είναι να μεταθέσουμε τη διδασκαλία των εργαστηριακών ασκήσεων από την Πέμπτη σε Δευτέρα από 8.20 έως 9.30 πμ στο αμφιθέατρο Νιαβή. Το εργαστήριο θα διεξάγεται κάθε εβδομάδα.
Από το εργαστήριο

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Αναβολή Μαθήματος (Θεωρία και Εργαστήριο) "Ανθοκομία Ι", 7ο Εξ ΕΦΠ

Ανακοίνωση
Λόγω συμμετοχής των διδασκόντων, με ερευνητικές εργασίες, στο 28ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (16-20 Οκτωβρίου,Θεσσαλονίκη), η εισήγηση της Θεωρίας (Τρίτη 17/10/2017) και το Εργαστήριο (Τετάρτη 18/10/2017)του μαθήματος "Ανθοκομία Ι" (7ο Εξ, ΕΦΠ) αναβάλλονται.
Από το Εργαστήριο

Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Γενικής & Γεωργικής Μικροβιολογίας
Εργαστηριακές ασκήσεις Βιοχημείας (κωδ. 665) 3ου εξ. ΕΦΠ
Θέματα προπτυχιακών σπουδών
Αναστασία Βενιεράκη
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)», που αφορούν το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, θα γίνονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου (κτήριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Κάθε εργαστηριακή άσκηση θα γίνεται την 1η εβδομάδα στους φοιτητές από Αβραμίδου έως και Παπαήλιου (τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ1, ΑΦΠ&ΓΜ2, ΑΦΠ&ΓΜ3 και ΑΦΠ&ΓΜ4) και την επόμενη εβδομάδα στους φοιτητές από Παπάς έως και Ψυρούκης (τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ5 και ΑΦΠ&ΓΜ6). Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων του εξαμήνου. Έναρξη Πέμπτη 19/10/2017.
Τα τμήματα των εργαστηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

1η εβδομάδα(Πέμπτη 19/10/2017)

14:30 - 16:30
Τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ1 και ΑΦΠ&ΓΜ2 (Οι φοιτητές από ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ έως και ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ).

16:30 - 18:30
Τα τμήματα ΑΦΠ&ΓΜ3 και ΑΦΠ&ΓΜ4 (Οι φοιτητές από ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ έως και ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ).

2η εβδομάδα(επόμενη Πέμπτη 26/10/2017):

1

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτης Γεωργίου
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Συστηματικής Βοτανικής
Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης ότι οι εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών)», που αφορούν το Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, θα γίνονται στην αίθουσα του Εργαστηρίου (κτήριο Χασιώτη, 2ος όροφος). Κάθε εργαστηριακή άσκηση θα γίνεται την 1η εβδομάδα στους φοιτητές από Αλεξιάδης έως και Παπαϊωάννου (τα τμήματα ΑΟΑ1, ΑΟΑ2, ΑΟΑ3 και ΑΟΑ4 )και την επόμενη εβδομάδα στους φοιτητές από Παπαντώνη έως και Χρονοπούλου (τα τμήματα ΑΟΑ5 και ΑΟΑ6,). Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος των εργαστηριακών ασκήσεων του εξαμήνου. Έναρξη Δευτέρα 16/10/2017.
Τα τμήματα των εργαστηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

1η εβδομάδα (Δευτέρα 16/10/2017):

12:30 - 14:30
Τα τμήματα ΑΟΑ1 και ΑΟΑ2 (Οι φοιτητές από ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ έως και ΚΟΝΤΑΞΗΣ.)

14:30 - 16:30
Τα τμήματα ΑΟΑ3 και ΑΟΑ4 (Οι φοιτητές από ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ έως και ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ.)

2η εβδομάδα(επόμενη Δευτέρα 23/10/2017):

12:30 - 14:30
Τα τμήματα ΑΟΑ5 κα

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτης Γεωργίου
09/10/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
University of Bordeaux: Open call for academic positions
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
09/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Ακαδημαϊκά θέματα
Θεόδωρος Βαγγελής
09/10/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Αμπελολογίας
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ) 9ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2017)

Η Θεωρία του μαθήματος ΕΙΔΙΚA ΘΕΜΑΤΑ (ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΙΙ) του 9ου εξαμήνου θα πραγματοποιείται από την Τρίτη, 10/10/2017 και ώρα: 11:30, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Αμπελολογίας.

Ακαδημαϊκά θέματα
Δέσποινα Μπούζα
09/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
πρόγραμμα εργαστηρίων για φοιτητές 1ου εξαμήνου ΕΖΠΥ στο μάθημα ΑΡΧΕΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΟΙ ΩΡΕΣ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Ακαδημαϊκά θέματα
Παναγιώτα Κουτσούλη
08/10/2017
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Εργ. Ενζυμικής Τεχνολογίας
EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τους φοιτητές του 7ου εξαμήνου του
Τμήματος Βιοτεχνολογίας

Οι εργαστηριακές ασκήσεις της Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας
θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη 11.30 – 13.15 στις δύο Αίθουσες Εργαστηρίων του 2ου ορόφου του κτιρίου Χασιώτη.

Καλούνται να προσέλθουν οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ως εξής:

Την Πέμπτη 12-10-17 από ΚHALFOUN Μustapha έως και ΜΠΕΚΙΑΡΙ Δημήτριος.

Την Πέμπτη 19-10-17 από ΜΠΟΖΙΚΑ Ναταλία έως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μαριάννα.

Εκ του Εργαστηρίου

Ακαδημαϊκά θέματα
Ευαγγελία Παππά
08/10/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Γενικής & Ειδικής Ζωοτεχνίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΖΠΥ

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων Ζωοτεχνίας βρίσκεται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο για όλο το εξάμηνο και για όλα τα τμήματα. Επίσης μπορείτε να βρείτε στον χάρτη τον τόπο διεξαγωγής του κάθε εργαστηρίου.

Παρακαλείσθε να τηρείτε την κατανομή των τμημάτων.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω του μικρού αριθμού των εργαστηρίων (3) θα πρέπει να έχετε παρουσίες σε όλα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σε ένα εργαστήριο συνεννοηθείτε με τους διδάσκοντες για δυνατότητα αναπλήρωσης.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά σε όλες και όλους!

Ακαδημαϊκά θέματα
Αριάδνη Λουκία Χάγερ
07/10/2017