Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (ΕΛΚΕ - Λοιπά θέματα)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Ενημερώσεις ΕΛΚΕ

Ψηφιακή Σύγκλιση, ΑΡΙΣΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΘΑΛΗΣ, οδηγός δημοσιότητας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΥΠΑΣΥΔ

ΕΛΚΕ - Λοιπά θέματα
erevnagp
17/06/2014
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τεύχος 47- ΜΑΙΟΣ 2014)

Σας γνωρίζουμε ότι το 47ο τεύχος τοu δελτίοu διεθνών και εuρωπαίκών
θεμάτων και αναπτυξιακού σχεδιασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Μάιος 2014) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργεlου
Εσωτερικών (URBACT ΙΙΙ)

ΕΛΚΕ - Λοιπά θέματα
erevnagp
17732.pdf
12/05/2014

Όλες οι ανακοινώσεις