Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9857/19-10-2017

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», προϋπολογισμού 21.774,20€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.225,80€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 27.000,00€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη βασισμένων σε Μικροάλγη, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων για τον κλάδο των καλλυντικών και της βιομηχανίας υδατοκαλλιεργειών - H2020-MSCA-RISE-2014 - Algae for Aquaculture-Beauty - ALGAE4A-B» με κωδικό έργου 08.0059 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ε. Φλεμετάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του MSCA-RISE-2014, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «HORIZON 2020», και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
19/10/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9718/16-10-2017

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού, προϋπολογισμού #59.274,20#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #14.225,80#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #73.500,00#€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» με Κωδικό ΕΛΚΕ 330243 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδούλη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
16/10/2017