Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 10056/26-10-2017

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Προμήθεια εργαστηριακού μύλου άλεσης», προϋπολογισμού #5.500,00# πλέον ΦΠΑ 24%.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «TOMRES: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της ανοχής των φυτών σε πολλαπλή και συνδυασμένη καταπόνηση χρησιμοποιώντας την τομάτα ως πρότυπο» με κωδικό έργου 08.0073 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Σάββα, Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Commission - Research and Innovation action (Αριθμός πρότασης 727929-2).

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
26/10/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 9857/19-10-2017

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», προϋπολογισμού 21.774,20€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 5.225,80€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 27.000,00€.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη βασισμένων σε Μικροάλγη, καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων για τον κλάδο των καλλυντικών και της βιομηχανίας υδατοκαλλιεργειών - H2020-MSCA-RISE-2014 - Algae for Aquaculture-Beauty - ALGAE4A-B» με κωδικό έργου 08.0059 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ε. Φλεμετάκη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του MSCA-RISE-2014, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «HORIZON 2020», και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
19/10/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9718/16-10-2017

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού, προϋπολογισμού #59.274,20#€, πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους #14.225,80#€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. #73.500,00#€. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πειραματική ανάπτυξη και εφαρμογή οικο-καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος για την προστασία οικοτόπων κοινοτικής σημασίας από ορθόπτερα και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Προστατευόμενη Περιοχή NATURA GR4110002» με Κωδικό ΕΛΚΕ 330243 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδούλη, Καθηγητή του Εργαστηρίου Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και τον Δήμο Αγίου Ευστρατίου.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
16/10/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
7573/27-07-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ», προϋπολογισμού #30.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «TOMRES: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της ανοχής των φυτών σε πολλαπλή και συνδυασμένη καταπόνηση χρησιμοποιώντας την τομάτα ως πρότυπο» με κωδικό έργου 08.0073 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Σάββα, Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Commission - Research and Innovation action (Αριθμός πρότασης 727929-2)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
27/07/2017
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
03278/09-03-2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό (α/α ΕΣΗΔΗΣ 21976) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 100 kWp στο δώμα της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ για τις ανάγκες της Πράξης «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
11/03/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 00980/03-02-2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό (α/α ΕΣΗΔΗΣ 20638) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο Προμήθεια και Εγκατάσταση:
α) ηλεκτρικών οχημάτων και
β) συστήματος (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία των οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στο ΓΠΑ»
για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
05/02/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 00978/03-02-2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό (α/α ΕΣΗΔΗΣ 20635) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση α) αυτόνομου Φ/Β Σύστηματος ισχύος 5 kWp σε ειδικό Στέγαστρο και β) 12 πυλώνων με λαμπτήρες τύπου LED 200 W, για κάλυψη αναγκών φωτισμού σε περιβάλλον χώρο του ΓΠΑ (αθλητικές εγκαταστάσεις)» για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
05/02/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
00976/03-02-2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό (α/α ΕΣΗΔΗΣ 19423) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο
Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 100 KWp στο δώμα της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ για τις ανάγκες της Πράξης «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
05/02/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
00288/15-01-2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΛΚΕ ΓΠΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού #12.204,06#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υποέργου 5 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδάκη, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
15/01/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
00287/15-01-2016 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΓΠΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο χαμηλή τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα Βιομάζας για κάλυψη θερμικών αναγκών στην βιβλιοθήκη του ΓΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού #13.629,47#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα Βιομάζας για κάλυψη θερμικών αναγκών στην βιβλιοθήκη του ΓΠΑ» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γ. Παπαδάκη, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»/GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
15/01/2016
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
28151/16-12-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό (με ΕΣΗΔΗΣ συστημ. α/α 19016) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 6
“Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για την επιστημονική παρακολούθηση, την εκπαίδευση, τη διάχυση και την ευαισθητοποίηση των αποτελεσμάτων”
της Πράξης με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
21/12/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΑΚΥΡΩΣΗ 28149/16-12-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό με (ΕΣΗΔΗΣ συστημ. α/α 19050) κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο Προμήθεια και Εγκατάσταση:
α) ηλεκτρικών οχημάτων και
β) συστήματος (αστικού εξοπλισμού) για την τροφοδοσία των οχημάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας στο ΓΠΑ»
για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
21/12/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΑΚΥΡΩΣΗ 28147/16-12-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Τακτικό Διαγωνισμό (ΕΣΗΔΗΣ Συστημ. α/α 19043) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο της προμήθειας.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση
α) αυτόνομου Φ/Β Σύστηματος ισχύος 5 kWp σε ειδικό Στέγαστρο και
β) 12 πυλώνων με λαμπτήρες τύπου LED 200 W, για κάλυψη αναγκών φωτισμού σε περιβάλλον χώρο του ΓΠΑ (αθλητικές εγκαταστάσεις)»
για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών».
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
21/12/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 27580/11-12-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού #12.204,06#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υποέργου 5 με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Μετρητικού Εξοπλισμού» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδάκη, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α.
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» / GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
11/12/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 27579/11-12-2015

Ο ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πιο χαμηλή τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα Βιομάζας για κάλυψη θερμικών αναγκών στην βιβλιοθήκη του ΓΠΑ», συνολικού προϋπολογισμού #13.629,47#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του ΓΠΑ» υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση λέβητα Βιομάζας για κάλυψη θερμικών αναγκών στην βιβλιοθήκη του ΓΠΑ» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Γεώργιο Παπαδάκη, Καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ.
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»/GR03 και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
11/12/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ), προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Διακήρυξης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ενσωμάτωση Τεχνολογιών ΑΠΕ στην «κοινότητα» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με ΕΥ τον κ. Γ. Παπαδάκη, Καθηγητή ΓΠΑ. Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 - GR03 «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και συγχρηματοδοτείται από τις χώρες του ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η «Προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 100 KWp στο δώμα της βιβλιοθήκης του ΓΠΑ». Παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε σε ενδεχόμενα σχόλια και παρατηρήσεις ως προς το περιεχόμενο της διακήρυξης για την οριστικοποίηση του, σύμφωνα με την Ανακοίνωση που επισυνάπτεται.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
04/12/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:
1. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ
2. Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ
συνολικού προϋπολογισμού 27.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Κάλυψη Αναγκών Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας ΕΛΚΕ ΓΠΑ» με κωδικό έργου 10.0021, και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, Αν. Καθηγητή Αναπλ. Πρύτανη ΓΠΑ.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
27/10/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 21110/02-10-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΠΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:
1. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ
2. Πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και Διαχειριστικής Επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429 στον ΕΛΚΕ ΓΠΑ
συνολικού προϋπολογισμού 27.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Κάλυψη Αναγκών Επιμόρφωσης Ανάπτυξης και Έρευνας ΕΛΚΕ ΓΠΑ» με κωδικό έργου 10.0021, και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Σταύρο Ζωγραφάκη, Αν. Καθηγητή Αναπλ. Πρύτανη ΓΠΑ.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
02/10/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 19254/10-09-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ανορθωτής ανεμογεννήτριας», συνολικού προϋπολογισμού Χίλια Ευρώ 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» με κωδικό έργου 529, υποέργου με τίτλο «Άμεσης σύνδεσης (χωρίς συσσωρευτές) μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια που ενσωματώνει τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαδάκη Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
10/09/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 19091/08-09-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηριακών αναλύσεων», συνολικού προϋπολογισμού 1.826,76 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός, εξοπλισμός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων» με κωδικό έργου ΟΠΣΑΑ 179594, υποέργου με τίτλο «Επίβλεψη του έργου, ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης της ποιότητας των αλιευμάτων» και επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ. Η Πράξη υλοποιείται συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) και από εθνικούς πόρους.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
09/09/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 19090/08-09-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια Μικροεξοπλισμού», συνολικού προϋπολογισμού 24.485,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός, εξοπλισμός και πιστοποίηση του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των αλιευμάτων» με κωδικό έργου ΟΠΣΑΑ 179594, υποέργου με τίτλο «Επίβλεψη του έργου, ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης της ποιότητας των αλιευμάτων» και επιστημονικά υπεύθυνο την κ. Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του ΓΠΑ.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) και από εθνικούς πόρους.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
09/09/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 18882/04-09-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάδειξης και Προβολής», συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ Γ.Π.Α.» με κωδικό έργου MIS 304220, υποέργου με τίτλο «Ενέργειες Ανάδειξης και Προβολής» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. E. Παπλωματά, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», του άξονα προτεραιότητας «Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη, της κατηγορίας πράξης «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
04/09/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 18877/04-09-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού #4.930,00#€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΓΠΑ» με κωδικό έργου MIS 299952, υποέργου 1 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και επιστημονικά υπεύθυνο τον/την κ. Πασχάλη Χαριζάνη, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
04/09/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 17622/003-06-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Ανορθωτής ανεμογεννήτριας», συνολικού προϋπολογισμού Χίλια Ευρώ 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι» με κωδικό έργου 529, υποέργου με τίτλο «Άμεσης σύνδεσης (χωρίς συσσωρευτές) μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια που ενσωματώνει τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Παπαδάκη Γεώργιο, Καθηγητή του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής του Γ.Π.Α. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
04/08/2015
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 15554/17-07-2015

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια «Αναλωσίμων», συνολικού προϋπολογισμού 4930,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΓΠΑ» με κωδικό έργου MIS 299952, υποέργου 1 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Πασχάλη Χαριζάνη, Καθηγητή Γ.Π.Α. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
17/07/2015

Όλες οι ανακοινώσεις