Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
7573/27-07-2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Κηπευτικών Καλλιεργειών του ΓΠΑ», προϋπολογισμού #30.000,00#€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «TOMRES: Μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αύξηση της ανοχής των φυτών σε πολλαπλή και συνδυασμένη καταπόνηση χρησιμοποιώντας την τομάτα ως πρότυπο» με κωδικό έργου 08.0073 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Σάββα, Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του HORIZON 2020 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, European Commission - Research and Innovation action (Αριθμός πρότασης 727929-2)

ΕΛΚΕ - Προκηρύξεις διαγωνισμών
erevnagp
27/07/2017