Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (ΕΛΚΕ - Διαβουλεύσεις)

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ.ΜΕ.ΔΥ.

Στα πλαίσια του υπ’ αριθμ. 10121α/17.06.2013 Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο "Διάχυση και Προβολή"- Υποέργο 6 του έργου «ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/ Σχέδιο Δράσης για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στον τομέα της Διατροφής», σας παραθέτουμε συμπληρωματική διευκρίνιση για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, όπως ορίζει το Παράρτημα Β, Παράγραφος 1.7 αυτής.
Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο.

ΕΛΚΕ - Διαβουλεύσεις
erevnagp
26/07/2013
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑ.ΜΕ.ΔΥ.

Στα πλαίσια του υπ’ αριθμ. 10121 α/17.06.2013 Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο "Διάχυση και Προβολή"- Υποέργο 6 του έργου «ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας/ Σχέδιο Δράσης για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στον τομέα της Διατροφής», σας ενημερώνουμε συγκεντρωτικά για τις απαντήσεις των συμπληρωματικών διευκρινίσεων που ετέθησαν στο τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το περιεχόμενο της Διακήρυξης, όπως ορίζει το Παράρτημα Β, Παράγραφος 1.7 αυτής.
Επισυνάπτεται σχετικό αρχείο.

ΕΛΚΕ - Διαβουλεύσεις
erevnagp
19/07/2013
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Δημόσια διαβούλευση ΠΑΜΕΔΥ διάχυση

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ. Σχέδιο Δράσης για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στον Τομέα της Διατροφής»
Υποέργο 6: Διάχυση και Προβολή

ΕΛΚΕ - Διαβουλεύσεις
erevnagp
22/05/2013
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Δημόσια διαβούλευση ΠΑΜΕΔΥ κινητές μονάδες

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Πανελλαδική Μελέτη Διατροφής και Υγείας – ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ. Σχέδιο Δράσης για την Προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στον Τομέα της Διατροφής»
Υποέργο 4: «Προμήθεια Εξοπλισμένων Κινητών Μονάδων»

ΕΛΚΕ - Διαβουλεύσεις
erevnagp
22/05/2013
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
CALL FOR PAPERS ΓΙΑ ΤΟ 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ-->ΣΛΟΒΑΚΙΑ (25-29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013)

Παράταση προθεσμίας υποβολής paper και εγγραφής στο Συνέδριο: 14.03.2013.

ΕΛΚΕ - Διαβουλεύσεις
Αγγελική Ματσούκη
Διαβιβαστικό.doc
05/03/2013
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
Δημόσια Διαβούλευση για το έργο: Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου – Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η Δημόσια Διαβούλευση για το υποέργο «Εμπλουτισμός Ψηφιακού Αποθετηρίου – Ψηφιοποίηση Εκπαιδευτικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Υλικού» της πράξης «Οργάνωση & Υλοποίηση Ψηφιακού Αποθετηρίου στο Γ.Π.Α.».

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση εκπαιδευτικού, ερευνητικού και αρχειακού υλικού το οποίο υφίσταται στο Γ.Π.Α. και η διάθεση του μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου.

Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 21.1του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (κωδικός ΟΠΣ 304220, υποέργο 2) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν Σαράντα Δύο Χιλιάδων Ευρώ, €142.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Αξία χωρίς ΦΠΑ: €115.447,15.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 04/03/2013 έως και 18/03/2013.

Τα σχόλια υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση disis[at]aua[dot]gr.

Τα τεύχη της προκήρυξης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

ΕΛΚΕ - Διαβουλεύσεις
erevnagp
04/03/2013

Όλες οι ανακοινώσεις